№8

15.06.2018

ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ

Қалмырзина З.Ж. Заң құжаттары мəтіндерін жазуда қолданылатын терминологияның кейбір мəселелері

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ–АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Калиев А.А. Киберқылмыс – жаңа жаһандық қауіп

Маханов Т.Г. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін тағайындалатын қосымша жазалардың кейбір мəселелері

Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Оқиға болған жерді қайта құру (3D куəгер)

Нугманов Р.Р. Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылық мәселесі

Резник Ю.С. Терроризм ұғымын анықтау мен ұқсас ұғымдардан ерекшелеудің өзекті мəселелері

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖƏНЕ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Тулеуова М.Е. Кінəні мойындау жəне ынтымақтастық туралы нысандағы процестік келісім жасаудың мəселелі аспектілері

АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

Ли Ю.А. Арбитраждық келісім — арбитраждың іргетасы

ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТƏЖІРИБЕСІ

Сағымбеков Б.Ж., Қалиасқаров Р.А. Сотқа дейінгі тергеуге процесуалдық жетекшілік жасау мəселесі

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Адилова Л.Ғ., Муратова М.М. Кəсіби деформация психологиялық қолдау құралы ретінде қадағалауды супервизияны институттандыру

Тынышбаева А.А., Махадиева А.Қ. Қылмыстық түзету мекемелеріндегі сотталушылардың аутодеструктивті мінез-ұлқының психологиялық портреті

ШЕТ ЕЛДІК ТƏЖІРИБЕ

Смағұлов А.А. Заңсыз миграция саласындағы коррупцияның алдын алудағы шетелдік тәжірибелер

АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

№8