№7

14.05.2018

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ

Рахимов Н.Б. Мемлекеттік тіл ұғымы, оның құқықтық мәртебесінің ерекшелігі

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Қоғамдық қауіпсіздік саласындағы құқық бұзушылықты болжау жүйесі

Туркот Н.С. Ресми тергеу жүргізу қатысты әскери қызметшінің: сыбайлас жемқорлықтық тәуекелі

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ – АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Бекішева С.Ж. Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» Қ.Р. Жоғарғы Сотының 2004 ж. 18 маусымдағы № 1 Нормативтік қаулысын өзектендіру туралы мәселе

Қанатов А.Қ. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс қимыл және терроризм мен экстремизмді қаржыландыру мәселелері туралы (криминологиялық талдау)

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Қалмұхаметова Б.Н. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша ұстап беруге (экстрадициялауға) жатқызылатын тұлғаны ұстауды регламентациялау мәселесіне қатысты

Cағымбеков Б.Ж., Мұқатаев Т.М. Қазақстандағы жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалаудың қалыптасуы

Севрук Ю.Г., Столетний А.В. Сотқа дейінгі тергеуге прокурордың процестік жетекшілік етуі: халықаралық тәжірибе және ұлттық шындық

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Сердалинов К.М. Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы іс-қимылдың кейбір мәселелері

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Досымбекова Р.Ш. Рухани жаңғыру аясындағы Академия қызметіндеғі жекеген жана акценттер

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Омаров Е.А. Халықаралық құқықтық көмек шеңберінде тұлғалардан жауап алу барысында қатысушылар құқығын қамтамасыз ету кейбір мәселелері

ШЕТ ЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Каюмов Б.Э. Өзбекстанда мемлекеттік-жеке серіктестікті енгізу алғышарттары мен болашағы

ЖАС ҒАЛЫМ МІНБЕСІ

Юсупов Р.С. Судьялардың оң имиджін қалыптастырудың кейбір мәселелері

АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

№7