№4

28.06.2017

Вестник Академии правоохранительных органов

ЕЛБАСЫНЫҢ МАҚАЛАСЫ

Редакциялық мақала

Н.Р. Ахметзакиров ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ – ЖАҢАША РЕТТЕУ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЗАҢНАМАЛАР

К.К. Айтхожин ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОНСТИТУЦИЯНЫҢ ҮСТЕМДІЛІГІ ТУРАЛЫ

М.А. Кызылов, Д.А. Ким ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖАСАУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН СЕБЕПТЕР МЕН ЖАҒДАЙЛАР БОЙЫНША ЕНГІЗІЛГЕН ҰСЫНЫСТАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

Sazanbayev A.А. LEGAL NATURE OF PLEDGE

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ

К.И. Юдаков АЗАПТАУ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ

А.Б. Казбекова ТЕРРОРИСТІК ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИСТІК ҚЫЛМЫСТАРҒА КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ БОЛЖАМ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Н.Н. Турецкий ҚОРҚЫНЫШ НЕМЕСЕ ҮРЕЙЛЕНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНЫС

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС

Г.Ж. Сүлейменова, Р.А. Медиев ОҚИҒА БОЛҒАН ОРЫНДА ТЕРГЕУШІНІҢ ІСІН АВТОМАТТАНДЫРУ

У.К. Патсаев ҚАЖЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ БАР ТОП ТҰЛҒАЛАРЫМЕН ҚЫЛМЫСТЫ ТЕРГЕУ ПРОЦЕСІНІҢ ГЕНЕСИЗІ

С.Г. Темірболатов ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖӘБІРЛЕНУШІ МЕН КУӘГЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІН ӨЗГЕРТУ ҚАЖЕТТІЛІГІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Н.А. Түлкінбаев ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

У.К. Жанатаева, Э.Р. Хисамутдинова ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНА ЭТИКАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЕНГІЗУ (КОНЦЕПТУАЛДЫ ТӘСІЛ)

ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕЛЕРІНЕН

О.В. Качалова СОТҚА ДЕЙІНГІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ: ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ РЕСЕЙЛІК ТӘЖІРИБЕСІ

Т.С. Теміралиев АҚШ ФТБ-НЫҢ ТЕРГЕУ ӨНДІРІСІНЕ ЖОБАЛЫҚ ТӘСІЛІ СҰРАУ/ ЖАУАП АЛУ (ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСУАЛДЫҚ, КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР)

№4