Ғылыми журналы туралы ереже

«Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы»
ғылыми журналы туралы ереже

1. Жалпы ережелері

1. Осы Ереже «Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы» (бұдан әрі – Журнал) ғылыми журналының ұйымдастыру-техникалық талаптарын анықтайды.

2. Журнал байланыс және ақпараттандыру бойынша құзыретті мемлекеттік органда тіркелген. 2016 жылдың 25 сәуірінде № 15969-Ж тіркеу куәлігі берілген, ISSN 2518-7252 бар. Журнал тоқсан сайын шығарылады.

3. Журнал Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 7 шілдедегі № 89 бұйрығымен бекітілген Академия Жаршысының 15-тармағының 17) тармақшасына сәйкес шығарылады.

4. Журнал заң ғылымдары бойынша ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне (білім және ғылым саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның 2019 жылғы 17 сәуірдегі №936 бұйрығы), Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі дерекқорына («Ғылыми электрондық кітапхана» ЖШҚ-мен 2020 жылғы 20 наурыздағы № 108-03/2020 шарты), Қазақстандық дәйексөз қорына («Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-мен 2020 жылғы 26 мамырдағы №6) енгізілді.

5. Журналда заң ғылымдарының, ұлттық заңнамалар мен халықаралық құқықтардың түрлі салаларындағы теориялық және практикалық маңызы бар ғылыми мақалалар жарияланады.

6. Журналдың ғылыми жарияланымдарында авторлардың географиялық әр түрлілігі мен бірге жоғарғы сілтеме индексі бар шығуы қамтамасыз етіледі.

7. Журнал баспа түрінде шығады, мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады.

8. Журналдың меншік иесі мен құрылтайшысы Академия болып табылады.

9. Нөмірде жариялануға бір уақытта автордың жеке мақаласы және бір басқа авторлармен бірге дайындалған мақала қабылданады.

2. Журналдың мақсаттары мен міндеттері

10. Журналдың негізгі мақсаты болып құқық қорғау қызметі саласындағы түбегейлі және қолданбалы зерттеулерді, заң ғылымдарын және халықаралық құқық, сонымен бірге оқырмандарды әлемнің алдыңғы қатарлы ғылыми әзірлемелерді енгізумен таныстыру болып табылады.

11. Журнал келесі міндеттерді шешуге қатысады:

1) отандық және шетелдік заңнамалардың қазіргі жағдайларын, құқықтың түрлі салалары мен құқық қорғау қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау туралы құқық қолдану практикасын қалыптастыруды зерттеу;

2) мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың теориялық және эмпиристикалық аспектілерін, халықаралық және шетелдік заңнамаларды талдау;

3) Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің құқық қорғау органдарының қызметіне салыстырмалы түрде талдау жүргізу;

4) Журнал тақырыбында қарастырылған ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық, ғылым салаларындағы мамандар қызметінің негізгі нәтижелерін көрсету;

5) практикалық қызметкерлер мен заң қауымдастығы зерттеулерінің нәтижелерімен таныстыру.

12. Журналда мақалалар берілген жарияланымдардың мәселелері мен мазмұндарына байланысты рәсімделеді және айдарлар бойынша орналастырылады.

3. Журналдың басқару органдары

13. Баспа стратегиясын анықтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, жарияланатын материалдар тақырыбының өзектілігі, журналды құрастыру мен шығару Редакциялық кеңес, Редакциялық алқа және Редакциямен жарияланым процестерінің этикалық нормалдарын сақтау 1-қосымшаға сәйкес жасалады.

14. Журналды басқару дарабасшылық пен алқалық қағидаларына сүйенеді.

15. Редакциялық кеңес – Журналдың даму стратегиясын анықтайтын орган болып табылады.

16. Редакциялық кеңестің құрамына отандық және/немесе халықаралық сілтемелер жүйелеріндегі сілтемесі бар отандық және шетелдік ғалымдар, құқық қорғау мен мемлекеттік органдардың өкілдері, сонымен қатар жоғарғы оқу орындарының басшылары кіреді.

17. Редакциялық кеңесті төраға – Академия ректоры басқарады. Төрағаның орынбасары Журналдың Бас редакторы болып табылады.

18. Редакциялық кеңестің Төрағасы:

1) Журналдың Ережесін бекітеді;

2) Журналды «баспаға» жіберу үшін қол қояды және оны таратуға рұқсат береді;

3) Журнал жолданатын тізімді және оның тиражын бекітеді;

4) Бас редакторды, Редакциялық кеңестің, Редакциялық алқанының және Редакциянының мүшелерін тағайындайды;

5) арнайы мәселелер бойынша өзінің құзыретін Бас редакторға береді.

19. Редакциялық алқа және Редакция Академияның, құқық қорғау органдарының және ұйымдарының қызметкерлері қатарынан құрылады.

20. Редакциялық алқа мен Редакцияның жұмыстарына Бас редактор жалпы басшылық жасайды. Өзінің құзіреттілігін атқару барысында Бас редактор айналыстағы заңнаманы және осы Ережені басшылыққа алады.

21. Бас редактор:

1) Редакциялық кеңес төрағасының тапсырмаларын орындайды;

2) Журнал басылымдары шығару және құру мерзімдерін, жарияланымға қабылданған мақалалардың өзектілігін және сапасын бақылауды қамтамасыз етеді;

3) жарияланымға дайындалған қолжазбаларды бақылау үшін оқиды;

4) Журнал сайтының жұмысына жетекшілік жасайды;

5) Журналдың редакциялық-баспа қызметін жетілдіру және жоғары ғылыми деңгейін ұстау бойынша Редакциялық кеңес төрағасына ұсыныстар енгізеді.

22. Редакциялық алқа Журналдың ағымдағы редакциялық саясатын анықтайды, Журналдың кезекті нөмірлерінің мазмұнын қарайды және бекітеді, Бас редактормен Журналдың жоғары ғылыми деңгейі және оның ақпараттық жиынтығы үшін жауапкершілікті бөліседі.

23. Әрбір берілген мақаланы талқылап, оларға қатысты шешім қабылдаған кезде Редакциялық алқа пікір берушінің көзқарасын ескереді.

24. Редакциялық алқаның мүшелері:

1) Журналда жариялау мүмкіндігін шешу үшін Бас редактордың тапсырмасы бойынша қарауға берілген ғылыми мақалаларды зерделейді;

2) осы Ереженің 28 тармақшасында жазылған талаптарды ескере отырып, жариялау үшін материалдар таңдайды;

3) материалдарға сараптамалық баға береді және маман ретінде пікір берушілерді ұсынады;

4) Журналды рәсімдеу және оның мазмұнының сапасын арттыру бойынша ұсыныстар дайындайды;

5) Қазақстан Республикасы мен шетелдік практикалық қызметтерінде және ғылымның сәйкес салаларында Журналды насихаттайды.

25. Редакция Журналды шығару бойынша келесі функцияларды атқаратын негізгі ұйымдастыру-техникалық құрылым болып табылады:

1) келіп түскен мақалалар мен олармен қосымша келген материалды қабылдау, тіркеу және сақтау;

2) Журналға келіп түсіп жатқан материалдардың техникалық талаптарға, жарияланым этикасына сай екендігін, сонымен қатар мәнінің (Антиплагиаттан) құқыққа қайшылығын тексеру;

3) мақалаларды пікір берушілерге жіберу;

4) Журналдың макетін құрастыру;

5) Журналдың қағаз күйінде шығуын қамтамасыз ету және Журналды тарату;

6) Журнал сайтына Журналдың электронды нұсқасын орналастыру.

26. Редакциялық кеңестің, Редакциялық алқаның және Редакцияның отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Егер де оның құрамының жартысы отырыста болса, онда ол заңды деп есептеледі. Шешім отырысқа қатысқан мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді.

4. Мақалаларға қойылатын талаптар және журналға материалдар берудің тәртібі

27. Материалдарды қабылдау және Журнал нөмірін құру келесі мерзімде жасалады:

1) тоқсанның бірінші айы – материалдарды жариялауға қабылдау;

2) тоқсанның екінші айы – Журнал нөмірін құру бойынша Редакциялық алқаның және Редакцияның жұмыстары;

3) тоқсанның үшінші айы – Журнал нөмірінің жобасын баспаханаға беру, Журналды жариялау.

28. Мақала сапасына қойылатын негізгі талаптар:

1) бірегейлік – саладағы, әдістердегі және нәтижелердегі жаңашылдық;

2) ғылыми әдістеме – шешімдердің объективтілігі және шынайылығы;

3) сапалы жазылуы және материалдардың құрылымдылығы, анық жазылуы, ұстанымды мазмұндау және міндеттерді шешуі;

4) зерттеудің негізгі нәтижелерін көрсетуі;

5) жұмыстың нәтижесін және оның өзектілігін бағалауда халықаралық/жаһандық ұстанымда болуы;

6) Журналдың тақырыбы мен рәсімделуі ережелерге сәйкес болуы.

Мақала мәтіні тиянақты оқылғаннан кейін автор (лардың) қолдары қойылады, олар зерттеудің түпнұсқалылығы мен жарияланып жатқан материалдардың ғылыми-теориялық деңгейі үшін жауап береді. Мақалаларды рәсімдеу бойынша талаптар 2-қосымшада көрсетілген.

29. Журнал рецензияланатын болып табылады. Мақалаға рецензия кемінде екі тәуелсіз ғалымның немесе сала тақырыбының сәйкестігі бойынша мамандармен жасалады. Мақалаларды рецензиялау бойынша талаптар 3-қосымшада көрсетілген.

30. Рецензиялау мерзімі мақаланы жедел жариялау үшін әрбір жағдай ескеріліп анықталады, бірақ ол бір айдан аспауы қажет.

31. Рецензияда мақаланы қайта өңдеу немесе түзету бойынша ұсыныстар болған жағдайда, Редакция авторға рецензия мәтінін мақаланың жаңа нұсқасын дайындау кезінде болған ұсыныстарды ескеру немесе негіздеп (жартылай немесе толығымен) жоққа шығару үшін жібереді. Автормен өңделген мақала рецензиялауға қайта жолданады.

32. Мақала жариялануға пікір берушімен ұсынылмаған жағдайда қайта қаралуға қабылданбайды.

33. Мақаланы жариялауға оң шешім қабылданған жағдайда және оны өңдеген соң, Редакция авторды ақпараттандырады және жариялану мерзімін көрсетеді. Рецензияның сканерленген көшірмесі электрондық пошта арқылы авторға танысуға жіберіледі.

34. Редакциялық алқаның мүшелері пікір берушінің материалды жариялауға қабылдау туралы көзқарасымен танысқан соң, Редакциялық алқаның кезекті отырысына талқылауға шығарылады.

35. Редакцияға берілген мақаланы мақұлдау немесе одан бас тарту туралы қорытынды шешімді Редакциялық алқа қабылдайды. Редакциялық алқа оң шешім қабылдаған жағдайда материал Редакцияға жариялауға дайындау және қорытынды редакциялау жұмыстарына қайтарылады.

36. Жариялануға қабылдаған материалды редакциялау Журналға түсетін материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес және автордың (лардың) көзқарасы ескеріле отырып Редакциямен жасалады.

37. Дайындалған матерал Редакциямен бақылау мақсатында оқылуы және мақұлдануы үшін Редакциялық алқаға жіберіледі.

38. Редакциялық алқаның мүшелерімен келісілгеннен соң Бас редактор макеттің түпнұсқасын Редакциялық кеңестің Төрағасына бекітуге енгізеді.

39. Редакциялық кеңестің Төрағасымен бекітілгеннен кейін макет Редакциямен баспаханаға көбейтілуге жолданады.

40. Журналдың электрондық мұрағаты Журналдың ресми сайтында (vestnikacademy.kz) ашық қол жетілімділікте орналастырылады.

Журналдың электрондық мұрағаты (мақалалардың баспа нұсқасы PDF форматында) Академия Репозиториясында (rep.academy-gp.kz) қол жетімді болады.

41. Журнал тиражы Редакциялық кеңес төрағасымен анықталады, Журналдың міндетті ақысыз даналары немесе оның электрондық–санды формасын Академия Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханаларына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кітап палатасына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құзыретті органға, сонымен қатар қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, казақстандық және шетелдік және білім беру ұйымдарына, Журналдың Редакциялық алқа мүшелері мен Академия серіктестеріне жібереді.

42. Журналдағы материалдар жарияланған болып есептеледі және авторлық құқық объектісі болып табылады.

43. Авторлық құқық объектісін пайдалануға және жасауға байланысты пайда болатын Журналды ұйымдастыру мен тарату (сабақтас құқығы) барлық қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

44. Журналда жариялау үшін автор мақаланың мәтінін қоса бере отырып, 4-қосымшаға сәйкес өтінімді толтырады және жібереді. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар ғылыми жетекші/консультант қол қойған және мекеменің мөрімен расталған мақала мәтінін (мақаланың сканерленген көшірмесін) қоса бере отырып, мекеме кафедрасы (бөлімшесі) отырысының хаттамасынан үзіндіні талқылап және жариялауға ұсыныспен жолдайды.

45. Берілген материалдардың шынайылығы және мазмұны үшін автор жауап береді.

46. Редакциялық алқа және Редакция қажетті түзетулер мен қысқартулар жасауға құқылы. Материалдар қайтарылмайды.

47. Жариялау бойынша мерзімдерді Академия өз жауапкершілігіне алмайды. Егер де материал авторға(-ларға) қайта өңдеуге жіберілетін болса, автордың (-лардың) қайта өңдеп, қайтарған күні материалдар түскен күн болып есептеледі.

48. Рәсімделу ережесіне сәйкес дайындалған мақала мәтіні 7171211@prokuror.kz электрондық немесе пошталық мекенжайға: Қазақстан Республикасы, 021804, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 16 үй, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Редакциялық-баспа қызметі бөліміне («Журналға мақала» белгісімен) жіберіледі.

49. Мақалалар жариялауға қойылған талаптарды қатаң сақтағанда және жолданылатын құжаттардың бәрі түгел болғанда ғана қарауға қабылданады.

50. Автордың Журналға мақала жіберуі оларды Академияның Журналға және кез келген шетел тілдерінде қайта басып шығару құқығын білдіреді.

51. Редакция 14 күнтізбелік күн ішінде электронды пошта арқылы мақаланың түскені туралы авторларды хабардар етеді. Қажет болған жағдайда автолармен ескертулерді жою туралы хат жазысады.

52. Жарияланымдар мерзімі туралы ақпарат авторларға материалдар қаралғаннан кейін, рецензиялаудан өткен соң хабарланады.

5. Қорытынды ережелер

53. Қайта басылу кезінде Журналға сілтеме жасау міндеттеледі.

54. Мақалалардың көшірмесі берілмейді, авторларға қаламақы төленбейді.

55. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Академия ректорының бұйрығымен бекітіледі.

56. Журналды қайта ұйымдастыру және жою туралы шешімді Академия қабылдайды.

Журнал шығаруды қысқарту туралы Академияның шешімі болған жағдайда ол оны сол атпен жаңартып шығару құқығын сақтайды.