Мақалаларды рәсімдеу бойынша талаптар

1) жариялауға арналған мақалаларда ғылыми зерттеулердің түпнұсқалар нәтижелері болуы қажет;

2) мақала мәтіні doc (Microsoft Word) А4 парағындағы форматта рәсімделеді, кітап бағытында, негізгі мәтіннің көлемі 8 бетке дейін, Times New Roman шрифтінде, 14 пт, интервалы – 1,0; жолақтар арасы – біреу; форматтау – ені бойынша, абзацтық шегіну – 1,25 см, барлық жағынан өрістері – 20 мм, нөмірлеу міндетті түрде  беттің төменгі жағындағы ортада;

3) мақала электронды түрде рәсімделген келесі мәліметтердің көрсетілуімен беріледі:

сол жақ бұрышында УОК (Универсалды ондық классификатор), МҒТАР  (Мемлекетаралық ғылыми-техникалық ақпараттар рубрикаторы) (grnti.ru);

DOI (Редакция береді және толтырады);

Автордың (авторлардың) тегі, аты, әкесінің аты (толық);

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, академиялық дәрежесі (бар болса);

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аффилиация (құрылымдық бөлімшенің, ұйымның, қаланың, елдің толық атауы, жұмыс немесе оқу орны);

– Мақаланың атауы.

Жүргізілген ғылыми зерттеудің мазмұны, тақырыбы мен нәтижелері көрсетілуі керек. Мақаланың атауына ақпараттылық, тартымдылық және бірегейлік енгізілуі керек (12 сөзден аспайтын, бас әріптермен, ортасында қалың қаріппен). Орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде ұсынылады;

– Аннотация.

Аннотация – мақаланың мақсатына, мазмұнына, түріне, формасына және басқа да ерекшеліктеріне қысқаша сипаттама. Автордың пікірінше, зерттеудің негізгі және құнды кезеңдерін, объектілерін, олардың белгілері мен қорытындыларын көрсетуі керек. Ұсынылатын көлем 100-ден 150 сөзге дейін. Аннотация мазмұны бойынша мақаланың атауын қайталамауы керек, формулалар мен библиографиялық сілтемелерді қамтуы керек. Орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде ұсынылады;

– Түйінді сөздер.

Түйінді сөздер – объект, ғылыми сала және зерттеу әдістері тұрғысынан мәтін мазмұнын көрсететін сөздер жиынтығы. Ұсынылатын саны 8-ден 10 сөзге дейін, түйінді сөз тіркесінің ішіндегі сөздер саны 3-тен аспайды. Олар маңыздылығы бойынша беріледі, яғни мақаланың ең маңызды түйінді сөзі тізімде бірінші болуы керек. Түйінді сөздер тақырып пен аннотация терминдерін қайталамауы керек. Мақаланың мәтінінен алынған терминдерді және ақпараттық жүйенің көмегімен мақаланы табу мүмкіндіктерін жеңілдетуге және кеңейтуге мүмкіндік беретін басқа да маңызды ұғымдарды қамтитын тақырыптық аймақты анықтайтын терминдерді қолдану ұсынылады. Орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде ұсынылады;

– Негізгі ережелер.

Мақала бөліктерінің белгілі бір реттілігінде баяндалады және мыналарды қамтиды:

– Кіріспе.

Тақырыпты таңдаудың негіздемесі; тақырыптың немесе мәселенің өзектілігі. Тақырыптың өзектілігі осы объектіні зерттеуге деген жалпы қызығушылықпен анықталады, бірақ бар сұрақтарға толық жауаптардың болмауы тақырыптың теориялық немесе практикалық маңыздылығымен дәлелденеді;

– Материалдар мен әдістер.

Пайдаланылған зерттеу әдістерін, ғылыми әдебиеттерді, халықаралық актілер мен статистикалық деректерді талдауды, шетелдік және ұлттық заңнаманы, сондай-ақ өзге де дереккөздерді толық сипаттаудан тұруы тиіс;

– Нәтижелер, талқылау.

Зерттеу нәтижелерін талдау және алдыңғы жұмыстармен, талдаулармен және қорытындылармен салыстырғанда тиісті нәтижелерді талқылау жүргізіледі. Негізгі мәні ашылады;

– Қорытынды.

Осы кезеңдегі жұмыстың қорытындылары – жалпылау және қорытындылау: автор айтқан тұжырымның ақиқатын растау және алынған нәтижелерді ескере отырып, ғылыми білімнің өзгеруі туралы автордың қорытындысы кіреді. Қорытындылар ұсыныстарды немесе одан әрі жұмыс істеу мүмкіндіктерін сипаттай отырып, белгілі бір ғылыми саладағы зерттеу нәтижелерін жалпылау үшін пайдаланылуы керек;

– Қаржыландыру туралы ақпарат (болған жағдайда);

– Әдебиеттер тізімі.

Жалпы санынан шет тіліндегі (орыс және қазақ тілдерінен басқа) шетелдік дереккөздердің кемінде 1/3 бөлігін қамтуға тиіс. НҚА материалының авторы көрсетпеген электрондық ресурстар, статистикалық деректер, жинақтар, мұрағат материалдары және т.б. енгізілмейді. Сілтемелер мәтіндегі сілтеме ретімен қатаң нөмірленуі керек. Мақала мәтініндегі сілтеме нөмірі төртбұрышты жақшада ресімделеді. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеме [1], екіншісі – [2] және т. б. болуы керек. Мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме пайдаланылған беттерді көрсетумен бірге жүруі керек (мысалы [2, 545 бет]).

Материалдың авторы көрсетілмеген электрондық ресурстар, статистикалық жинақтар, нормативтік-құқықтық актілер беттік түсіндірмелерде көрсетіледі және пайдаланылған әдебиеттер тізіміне енгізілмейді.

Әдебиеттер тізімі МЖБСТ 7.1-2003  «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелеріне» сәйкес ресімделеді. Дереккөзді қайта келтірген кезде оған бастапқы дәйексөз нөмірі беріледі. Интернет-ресурстарға сілтеме жасау кезінде автор, мәтіннің атауы, дереккөз, материалдың толық электрондық мекенжайы, оған барған күні көрсетіледі. Жеке хабарламаларға, есептерге, қорғалмаған диссертацияларға және басқа жарияланбаған материалдарға сілтеме жасауға рұқсат етілмейді.

Қосымша әдебиеттер тізімдері роман алфавитінде (References) (translit.ru) ресімделеді. Автордың өзін-өзі дәйексөздеуі әдебиеттер тізіміндегі дереккөздер санының 20%-нан аспауға тиіс.

Жаршының алдыңғы шығарылымдарындағы тақырыптар бойынша ғалымдардың еңбектерімен танысып (vestnikacademy.kz қараңыз), жаһандық дәйексөз индекстері бойынша журналдардан алынған мақалаларға (Scopus, Web of Science, Thomson Reuters) сілтеме жасау ұсынылады;

– Иллюстрациялар, суреттер тізбесі және оларға сызбалық жазулар мақала мәтіні бойынша ұсынылады. Электрондық нұсқада суреттер мен иллюстрациялар;

4) формулалар жиынтығы үшін кірістірілген Microsoft Eguation 3.0 формула редакторын пайдалану керек. Формулалар латын әліпбиімен теріледі, қаріп өлшемі 11, JPG форматында ұсынылады. Мәтінде сілтемелері бар формулалар ғана нөмірленеді.

Кестелер, суреттер (графикалық материал) айтылғаннан кейін орналасуы керек. Әр суретте жазу болуы керек. Суреттер нақты, барлық бөлшектердің берілуінің анықтығын қамтамасыз ететін форматта орындалуы, нөмірленуі, қол қойылуы және электрондық тасымалдағышта ұсынылуы тиіс. Кесте графигінің тақырыптары бас әріптерден басталады, ал егер олар тақырыппен бір сөйлем құраса, субтитрлер кіші әріптерден басталуы мүмкін.

Барлық аббревиатуралар мен қысқартулар, жалпыға белгіліден басқасы, мәтінде бірінші рет қолданылған кезде ашып жазылуы керек.

Әдебиеттер тізімін ресімдеу мысалдары

Баспа басылымдары (мақаланың соңында көрсетіледі және Роман алфавитінде (References) ресімделеді.

Кітап.

Лунеев, В.В. Мотивация преступного поведения / В.В. Лунеев. – М., 1991. –107 c.

Luneev, V.V. Motivacija prestupnogo povedenija / V.V. Luneev. – M., 1991. – 107 s.

Мақала.

Рахметов, С.М. Некоторые проблемы совершенствования норм Уголовного кодекса об ответственности за экологические уголовные правонарушения / С.М. Рахметов // Вестник права Республики Казахстан «Zanger». – 2018. – №10. – С. 51-55.

Rahmetov, S.M. Nekotorye problemy sovershenstvovanija norm Ugolovnogo kodeksa ob otvetstvennosti za jekologicheskie ugolovnye pravonarushenija / S.M. Rahmetov // Vestnik prava Respubliki Kazahstan «Zanger». – 2018. – №10. –       S. 51-55.

Sapir, A. Green Public Procurement: A Neglected Tool in the European Green Deal Toolbox? / A. Sapir, T. Schraepen, S. Tagliapietra // Intereconomics. – 2022. – №57 (3). – pp. 1-5.

Sapir, A. Green Public Procurement: A Neglected Tool in the European Green Deal Toolbox? / A. Sapir, T. Schraepen, S. Tagliapietra // Intereconomics. – 2022. – №57 (3). – pp. 1-5.

Диссертация.

Калиниченко, Д.В. Правовое положение субъектов социального предпринимательства в Российской Федерации и зарубежных странах: дисс. … канд. юрид. наук / Д.В. Калиниченко. – Саратов, 2019. – 229 с.

Kalinichenko, D.V. Pravovoe polozhenie sub#ektov social’nogo predprinimatel’stva v Rossijskoj Federacii i zarubezhnyh stranah: diss. … kand. jurid. nauk / D.V. Kalinichenko. – Saratov, 2019. – 229 s.

Оқу құралы.

Коллектив авторов. Уголовное право. Общ. часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. – Томск, 2016. – 600 с.

Kollektiv avtorov. Ugolovnoe pravo. Obshh. chast’: ucheb. posobie / pod obshh. red. V.A. Utkina, A.V. Sheslera. – Tomsk, 2016. – 600 s.

Экштайн, К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской конвенции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / К. Экштайн. – М.: Nota Bene, 2004. – 496 с. – Режим доступа: http://lawlibrary.ru/izdanie50667.html (дата обращения: 01.03.2022).

Jekshtajn, K. Osnovnye prava i svobody po rossijskoj Konstitucii i Evropejskoj konvencii [Jelektronnyj resurs]: ucheb. posobie dlja vuzov / K. Jekshtajn. – M.: Nota Bene, 2004. – 496 s. – Rezhim dostupa: http://lawlibrary.ru/izdanie50667.html (data obrashhenija: 01.03.2022). 

Қазақ тілінде жарияланған монография.

Қ. Аратұлы, Ақпараттық құқық бұзушылықтармен күресу аспектілері: монография / Қ. Аратұлы. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 34 б.

Aratұly, Қ. Aқparattyқ құқyқ bұzushylyқtarmen kүresu aspektіlerі: monografija / Қ. Aratұly. – Almaty: Қazaқ universitetі, 2019. – 34 b.

Қазақ тілінде жарияланған монография.

Трифонова, К.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование: проблемы теории и практики: монография / К.А. Трифонова. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 103 с.

Trifonova, K.A. Pravovoj institut vozvrashhenija ugolovnogo dela na dopolnitel’noe rassledovanie: problemy teorii i praktiki: monografija / K.A. Trifonova. – M.: Jurlitinform, 2014. – 103 s.

Жинақ.

Махмудова, А. Некоторые аспекты правового регулирования и квалификации киберпреступности: сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. «62 криминалистические чтение» / А. Махмудова. – Москва: Академия управления МВД России, 2021. – 534 с.

Mahmudova, A. Nekotorye aspekty pravovogo regulirovanija i kvalifikacii kiberprestupnosti: sb. nauch. st. po materialam mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «62 kriminalisticheskie chtenie» / A. Mahmudova. – Moskva: Akademija upravlenija MVD Rossii, 2021. – 534 s.

Электрондық ресурстар, статистикалық жинақтар, нормативтікқұқықтық актілер (беттік түсіндірмелерде көрсетіледі және Роман алфавитінде (References) ресімделмейді).

Конституция.

Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 авг. 1995 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (дата обращения: 02.01.2022).

Заң.

О гражданской защите: закон Республики Казахстан от 11 апр. 2014 г.   №188-V 3PK [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188 (дата обращения: 17.01.2022).

Бұйрық.

Об утверждении Правил организации дуального обучения: приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 янв. 2016 г. №50 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013422 (дата обращения: 22.04.2022).

Қаулы.

Об одобрении Концепции развития социально-предпринимательских корпораций: постановление Правительства Республики Казахстан от 31 окт. 2012 г. №1382 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001382 (дата обращения: 12.04.2022).

О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения: нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 янв. 2020 г. №1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P200000001S (дата обращения: 20.02.2022).

Кодекс.

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: от 29 окт. 2015 г. №375-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375 (дата обращения: 08.04.2022).

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі: Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 ж. 5 шілдедегі №234-V ҚРЗ [Электрондық ресурс] – Айналыс режимі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000234 (жүгінген күні: 13.02.2022).

Электрондық ресурс материалдары.

Глава МЧС заявил о постоянном выявлении нарушений требований безопасности на объектах АМТ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.google.com/amp/s/rus.azattyq.org/amp/31557910.html (дата обращения: 16.01.2022).