Академия Жаршысы жаңа мәртебеге ие болды

17.04.2019

2019 жылғы 17 сәуірде «Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы» ғылыми журналы ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдардың тізіміне енгізілді.

Жаршы 2016 жылы құрылды. Журналдың форматы, оның тұжырымдамасы маңызды заң тақырыптарына елеулі ғылыми диалог жүргізуге мүмкіндік береді. Басылым құқық қолдану тәжірибесінің өзекті проблемаларына арналған кең ауқымды мәселелерді кәсіби талқылау үшін пікірталас алаңына айналды.

Оның беттерінде құқық қорғау қызметі, заң ғылымы мен халықаралық құқық саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері жарияланады, отандық және шетелдік ғалымдар мен практиктер пікір алмасады.

Басылымға жаңа мәртебе беру оның ғылыми басылымдар арасында еңбегі сіңген беделі болғанының дәлелі.

Бұл маңызды және қуанышты оқиғаны Академия ұжымымен бүгінгі күні көптеген авторлар мен хабаршының оқырмандары бөлісуде.[:en]17 апреля 2019 года научный журнал «Вестник Академии правоохранительных органов» включен в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки для публикации результатов научной деятельности.

Вестник был основан в 2016 году. Формат журнала, его концепция позволяют вести серьезный научный диалог на важнейшие юридические темы. Издание стало дискуссионной площадкой для профессионального обсуждения широкого спектра вопросов, посвященных актуальным проблемам правоприменительной практики.

На его страницах публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в сфере правоохранительной деятельности, юридической науки и международного права, обмениваются мнениями отечественные и зарубежные ученые и практики.

Придание изданию нового статуса стало подтверждением его заслуженного авторитета среди научных изданий.

Это важное и радостное событие с коллективом Академии сегодня по праву разделяют многочисленные авторы и читатели Вестника.